• Chia sẻ
  • Tìm hiểu về đơn vị phụ trách và thời gian huấn luyện an toàn

Tìm hiểu về đơn vị phụ trách và thời gian huấn luyện an toàn

Các bạn có biết đơn vị cơ quan nào chịu trách nhiệm phải đào tạo huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động? Và thời gian để đào tạo hoàn chỉnh nội dung về an toàn vệ sinh lao dộng mất bao lâu?

Theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức đào tạo huấn luyện an toàn vệ sinh sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động chính là người sử dụng lao động. Đối tượng được đào tạo huấn luyện an toàn bao gồm các nhân viên của các cơ sở, doanh nghiệp bằng cách thực hành sử dụng lao động và người lao động quản lý là cơ sở của sự tự do, các doanh nghiệp thuê mướn, sử dụng. Sau khi huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, sẽ tiến hành việc kiểm tra sát hạch để đáp ứng yêu cầu, người lao động (kể cả lao động tự do) phải đăng ký, sổ theo dõi công tác đào tạo an toàn lao động, cơ sở y tế lao động, doanh nghiệp.

Có rất nhiều những nội dung được quy định về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động. Trong đó, các quy định chung bao gồm:

- Mục đích và ý nghĩa của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Các quyền và nghĩa vụ của người lao động và người lao động trong việc chấp hành các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, các chính sách, chế độ về bảo hộ lao động cho công nhân.

- Nội dung an toàn lao động, cơ sở y tế lao động.

- Các điều kiện, các yếu tố rủi ro, tai nạn lao động độc hại và bệnh nghề nghiệp và các biện pháp phòng ngừa làm việc.

- Các vấn đề cơ bản của kỹ thuật an toàn, sức khỏe nghề nghiệp.

- Làm thế nào để xử lý tình huống và các phương pháp cứu người bị nạn khi có tai nạn, sự cố.

- Sử dụng, sử dụng và bảo quản các phương tiện cá nhân bảo vệ.

- Các biện pháp để cải thiện điều kiện làm việc tại nơi làm việc